Новости

Најнови информации

04. 04. 2024
Ревидиран годишен извештај на Групација Триглав и Заваровалница Триглав за 2023-та година
Резултатите во 2023-та година под негативно влијание на еднократните настани, оваа година се очекува нормализирање на работењето
12. 01. 2024
Известување за намален надоместок од придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје
Известување за намален надоместок од придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје
12. 01. 2024
Известување за промена на статути на фондовите со кои управува Друштвото
Известување за промена на статути на фондовите со кои управува Триглав пензиско друштво АД
14. 12. 2023
Одржана Петта работна средба на регулаторите, приватниот и граѓанскиот сектор
17. 11. 2023
Оглас за вработување на Стручен соработник за администрирање на сметки на клиенти
12. 07. 2023
Оглас за вработување
Стручен соработник за управување со инвестициско портфолио
31. 03. 2023
Зголемување на обемот на работа и пораст на добивката во 2022 година
30. 12. 2022
Известување за намален надоместок од придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје
Известување за намален надоместок од придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје
29. 12. 2022
Известување за промена на статути на фондововите со кои управува друштвото
Известување за промена на статути на фондовите со кои управува Триглав пензиско друштво АД
23. 11. 2022
За девет месеци се зголеми обемот на работење, добивката е на минатогодишното ниво
Во тешки услови во 2023 година, фокусирани на доследна имплементација на стратешките насоки
30. 09. 2022
AM Best го потврди кредитниот рејтинг „A“ со стабилна среднорочна прогноза
Групацијата Триглав оценета како финансиски многу солидна и со одлични оперативни перформанси
06. 09. 2022
Триглав е групација со стабилна капитална позиција и добри оперативни перформанси
S&P го потврди високиот кредитен рејтинг „А“ со стабилна среднорочна прогноза
10. 08. 2022
ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈА СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РАБОТИ
25. 05. 2022
За акционерите 3,70 евра бруто дивиденда по акција
47-мо Собрание на акционери на друштвото Заваровалница Триглав
20. 05. 2022
Во тешки околности, раст на приходите и добивката
Триглав на крајот на кварталот ја потврди прогнозата за планирана годишна добивка
06. 04. 2022
Триглав пензиско друштво АД Скопје изврши измени на Статутите на фондовите со кои управува
Измени на Статутот на задолжителниот и доброволниот фонд под управување
31. 03. 2022
Рекордни резултати и јакнење на работењето во 2021-ва година
Ревидиран годишен извештај на Групација Триглав и Заваровалница Триглав за 2021 година
11. 03. 2022
Влијание на ситуацијата поврзана со војната во Украина врз Групацијата Триглав
Тековната изложеност на Групацијата Триглав на ситуацијата
03. 03. 2022
ГРУПАЦИЈАТА ТРИГЛАВ ВО 2021: РЕКОРДНИ РЕЗУЛТАТИ, ЗАЦВРСТУВАЊЕ НА БИЗНИСОТ И СИЛЕН РАСТ НА ПРОФИТОТ
Донесена е ревидирана стратегија до 2025
30. 12. 2021
ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД – СКОПЈЕ И СТОПАНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ
18. 08. 2021
ДОБРИ ПОЛУГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПАЦИЈАТА ТРИГЛАВ
28. 05. 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ СО БЕНИФИЦИРАН СТАЖ
19. 05. 2021
ДОБРО РАБОТЕЊЕ ПОД ВЛИЈАНИЕ НА ТЕШКИ ОКОЛНОСТИ
20. 04. 2021
НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР ВО ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје
31. 03. 2021
Ревидиран годишен извештај на Групација Триглав и Заваровалница Триглав за 2020 година
08. 03. 2021
ПРЕПОРАКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДИ
04. 03. 2021
ГРУПАЦИЈА ТРИГЛАВ ВО 2020 ГОДИНА : УСПЕШНО РАБОТЕЊЕ ВО ИСКЛУЧИТЕЛНО ТЕШКА ГОДИНА
27. 01. 2021
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ТРИГЛАВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД -Скопје