ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈА СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

                                                                                                                                                                               

            Триглав пензиско друштво АД, Скопје

   бул. 8-ми Септември бр. 18, кат 2 1000 Скопје     
Триглав пензиско друштво објавува ОГЛАС за вработување на позицијата

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

 
з

дачи и о


дговорностиачи и одговорности

 • врши работи и задачи во рамките на организацискиот дел;
 •  врши административно технички работи поврзани со наплата на побарувања;
 • обезбедува почитување на актите и усвоената технологија на работа на Друштвото во делокругот на работа на Службата;
 • се грижи за работи поврзани со буџетирање, набавка и наплата на побарувања по сите основи;
 • подготвува извештаи и информации за работа на Службата;
 • подготвува прегледи за состојбата на сметките во банките;
 • врши работи поврзани со плаќање на сметки и фактури;
 • врши пресметка на камати;
 • врши книжење на фактури;
 • врши работи поврзани со плаќање на сметки и фактури;
 • врши книжење на обврски од работењето (добавувачи, обврски кон членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор, обврски кон физички лица за надомест по договори), заработки, благајна на материјални трошоци и бензин и други обврски; ликвидира обврски врз основа на договор на дело и закуп, рента, дополнителна работа, солидарна помош, превоз за вработените, јубилејни награди, отпремнина;
 • подготвува редовни и повремени извештаи за потребите на другите организациски единици;
 • ги следи законските и други прописи од делокругот на работа на Службата;
 • одговорен е за формална и суштинска исправност и точност на документацијата и податоците, како и правилна примена на прописите, актите и упатствата;
 • врши и други работи и задачи по налог на претпоставените лица на кои е непосредно или посредно одговорен за својата работа.


                      


 • Високо образование: VII степен од економска или финансиска насока;
 • Работно искуство од минимум 2 години;
 • Активно познавање на англиски јазик;
 • Стандардни и специјализирани алати за PC, напредно познавање на MS Excel
 • Самоиницијативност, посветеност, претпазливост, одговорност, способност за аналитичко размислување;
 • Комуникациски способности, способност за тимска работа;

                        


 • Интересна и динамична работа, можност за личен и стручен развој;
 • Плата во зависност од квалификациите и искуството;
 • Бенефиции за вработените во Друштвото:
 •  Учество во професионална пензиска шема на Друштвото;
 •  здравствено осигурување  и колективно осигурување од незгода во Триглав осигурување АД Скопје и
 •  животно осигурување во Триглав осигурување Живот.
 • Работа со современи технологии и непрекинато стекнување нови знаења;
 • Стручно усовршување, посета на курсеви за дополнување на знаењето во земјата и странство;
 • Работно место во седиштето на Друштвото во Скопје.

 

                      ак

Кратка биографија (CV), мотивациско писмо и останати документи (потврди, сертификати и стекнати лиценци) може дамо кандидатите кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат повикани на интервју. Процесот на избор на кандидат ќе заврши заклучно со 31.08.2022 година.

лучно со 31.08.2022 година.

лучно со 31.08.2022 година.Complementary Content
${loading}