Транспаретно работење

Друштвото согласно утврдените рокови во законската и подзаконската регулатива ги објавува следните извештаи:

Годишни извештаи

Финансиски извештаи

Финансиски извештаи за друштвото

Финансиски извештаи за задолжителниот фонд

Финансиски извештаи за доброволниот фонд

Извештаи од учества на акционерски собранијаИЗВЕШТАИ

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИГодишен извештај за работењето на Триглав пензиско друштво АД Скопје за 2019 година


Преземи
Годишен извештај за работењето на Триглав пензиско друштво АД Скопје за 2020 годинаПреземи
Годишен извештај за работењето на Триглав пензиско друштво АД Скопје за 2021 годинаПреземи
Годишен извештај за работењето на Триглав пензиско друштво АД Скопје за 2022 годинаПреземи
Годишен извештај за работењето на Триглав пензиско друштво АД Скопје за 2023 годинаПреземи


ИЗВЕШТАИ ОД УЧЕСТВА НА АКЦИОНЕРСКИ СОБРАНИЈА


Извештај за учество на собрание на акционери за месец април 2022

Преземи
Извештај за учество на собрание на акционери за месец април 2021

Преземи
Извештај за учество на собрание на акционери за месец април 2020

Преземи
Извештај за учество на собрание на акционери за месец јуни 2020


Преземи


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ДОБРОВОЛНИОТ ФОНД
Неревидиран основен финансиски извештај за Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01- 31.03.2024 година

Преземи
Ревидиран финансиски извештај за Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за годината која завршува на 31.12.2023 година

Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2023-31.12.2023

Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2023-30.09.2023

Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2023-30.06.2023

Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2023-31.03.2023

Преземи
Ревидиран финансиски извештај за Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за годината која завршува на 31.12.2022 година

Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2022-31.12.2022

Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2022-30.09.2022

Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2022-30.06.2022

Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2022-31.03.2022

Преземи
Ревидиран финансиски извештај за Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за годината која завршува на 31.12.2021 година


Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2021-31.12.2021

Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2021-30.09.2021

Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2021-30.06.2021

Преземи
Триглав Отворен Доброволен пензиски фонд за период 01.01.2021-31.03.2021


ПреземиФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ДРУШТВОТО


Неревидиран основен финансиски извештај за Триглав пензиско друштво АД Скопје за периодот 01.01-31.03.2024 година

Преземи
Ревидиран финансиски извештај за Триглав пензиско друштво АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2023 година

Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2023 до 31.12.2023

Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2023 до 30.09.2023

Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2023 до 30.06.2023

Преземи
Извадок од годишен ревидиран финансиски извештај за Триглав пензиско друштво АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2022 година со мислење од овластен ревизор

Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2023-31.03.2023

Преземи
Ревидиран финансиски извештај за Триглав пензиско друштво АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2022 година

Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2022-31.12.2022

Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2022-30.09.2022

Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2022-30.06.2022

Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2022-31.03.2022

Преземи
Ревидиран финансиски извештаи за Триглав пензиско друштво АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2021 година


Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2021-31.12.2021


Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2021-30.09.2021

Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2021-30.06.2021

Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2021-31.03.2021


Преземи
Ревидиран финансиски извештаи за Триглав пензиско друштво АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година


Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2020-31.12.2020


Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2020-30.09.2020


Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2020-30.06.2020


Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.01.2020-31.03.2020


Преземи
Ревидиран финансиски извештаи за Триглав пензиско друштво АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2019 година


Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.04.2019-31.12.2019

Преземи

Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.04.2019-30.09.2019


Преземи
Триглав пензиско друштво АД Скопје за период 01.04.2019-30.06.2019


Преземи
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ФОНД


Неревидиран основен финансиски извештај за Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01 - 31.03.2024 година


Преземи
Ревидирани финансиски извештаи за Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за годината која завршува на 31.12.2023 година

Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2023-31.12.2023

Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2023-30.09.2023

Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2023-30.06.2023

Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2023-31.03.2023

Преземи
Ревидиран финансиски извештаи за Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за годината која завршува на 31.12.2022 година

Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2022-31.12.2022

Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2022-30.09.2022

Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2022-30.06.2022

Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2022-31.03.2022

Преземи
Ревидиран финансиски извештаиза Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за годината која завршува на 31.12.2021 година


Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2021-31.12.2021

Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2021-30.09.2021

Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2021-30.06.2021

Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2021-31.03.2021


Преземи
Ревидиран финансиски извештаиза Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за годината која завршува на 31.12.2020 година


Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2020-31.12.2020


Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2020-30.09.2020


Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2020-30.06.2020


Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2020-31.03.2020


Преземи
Ревидиран финансиски извештаи за Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за годината која завршува на 31.12.2019 година


Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.04.2019-31.12.2019

Преземи

Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.04.2019-30.09.2019


Преземи
Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.04.2019-30.06.2019


Преземи