Задолжителен пензиски фондДоброволен пензиски фондПрофесионални пензиски шеми

ТРИГЛАВ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

  

Сите нови и постоечки членови во вториот пензиски столб имаат право, во секој момент од нивното членство самите да изберат во кој пензиски фонд ќе членуваат, како и да го променат фондот во којшто членуваат. Зачленувањето и преминот од еден во друг задолжителен пензиски фонд се бесплатни.*

Во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, т.е. вториот столб на пензискиот систем, членовите имаат свои индивидуални сметки, на коишто се уплаќа дел од нивниот придонес за пензија, средства кои  потоа се инвестираат.

 

Одберете сигурна и стабилна иднина.


*Доколку веќе сте се зачлениле во друг задолжителен пензиски фонд, а тоа членство трае пократко од 24 месеци, друштвото кое управува со вашиот постоечки задолжителен пензиски фонд може да Ви наплати надомест за премин во максимален износ од 15 евра.

Триглав доброволен пензиски фонд

Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување е осигурување врз основа на капитализација на средствата, на доброволна основа. Во него можат да бидат вклучени сите лица кои сакаат да обезбедат подобра материјална сигурност покрај задолжителното осигурување, како и оние кои не се опфатени со задолжително осигурување.

ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРАБОТЕНИ И ЧЛЕНОВИ

Вообичаена практика во многу европски земји е постоење на професионални пензиски шеми, преку кои работодавачите или здруженијата на граѓаните организираат и  финансираат дополнително пензиско осигурување за своите вработени, односно членови.