Задолжителен пензиски фондДоброволен пензиски фондПрофесионални пензиски шеми

ТРИГЛАВ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Пензискиот систем е составен од пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерациска солидарност и капитално финансирано пензиско осигурување, што им обезбедува на граѓаните материјална и социјална сигурност.

 

Вториот столб на осигурување е задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување. 


 

Триглав доброволен пензиски фонд

Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување е осигурување врз основа на капитализација на средствата, на доброволна основа. Во него можат да бидат вклучени сите лица кои сакаат да обезбедат подобра материјална сигурност покрај задолжителното осигурување, како и оние кои не се опфатени со задолжително осигурување.

ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРАБОТЕНИ И ЧЛЕНОВИ

Вообичаена практика во многу европски земји е постоење на професионални пензиски шеми, преку кои работодавачите или здруженијата на граѓаните организираат и  финансираат дополнително пензиско осигурување за своите вработени, односно членови.