Продажни места и места за комуникација

Контакт податоци:

Листа на продажни места  на Триглав пензиско друштво АД Скопје

Бул.8-ми Септември бр.18, кат 2, Скопје

телефон за контакт: 02 5102 190
e-адреса: info@triglavpenzisko.mk


Триглав пензиско друштво  места за комуникација со потенцијалните и тековните членови на пензиските фондови, ги користи експозитурите од сопствената продажна мрежа на Триглав Осигурување. Оваа продажна мрежа располага со повеќе од 15 ексопозитури во сите поголеми градови.

Продажни места на Друштвото:

Триглав пензиско друштво АД Скопје   Бул.8-ми Септември бр.18, кат 2, Скопје   02 5102 190

Деловен соработник  Стопанска банка АД Скопје (Продажни локации)