Документи за остварување на правата од членство на членовите и пензионираните членови


Барања и формулари

Обрасци


Барање за состојба на сметка

Преземи
Формулар за лични податоци на распределен член

Преземи
Барање за ажурирање на лични податоци


Преземи
Формулар за поплаки


Преземи
Формулар за известување на член


Преземи
Изјава за согласност на наследници


Преземи
Барање за исплатана пензија по основ на наследство


Преземи
Барање за состојба на сметка за покренување оставинска постапка

Преземи
Изјава за согласност за исплата на пензија од втор столб


Преземи
Барање за вид на исплата на пензија-доколку не остварува право на пензија од прв столб

Преземи

Изјава за откажување на пензија од втор столб


Преземи
Барање за вид на исплата на  пензија од втор столб

Преземи
Барање за издавање на документи во двојазична форма

Преземи
Изјава за согласност за обработка на лични податоци

Преземи