Документи за остварување на правата од членство на членовите и пензионираните членови


Барања и формулари

Барања и формулари


Барање за состојба на индивидуална сметка

Преземи
Формулар за лични податоци на распределен член

Преземи
Барање за ажурирање на лични податоци


Преземи
Формулар за поплаки


Преземи
Формулар за известување на член


Преземи
Изјава за согласност на наследници


Преземи
Барање за исплатана пензија по основ на наследство


Преземи
Барање за состојба на сметка за покренување оставинска постапка

Преземи
Изјава за согласност за исплата на пензија од втор столб


Преземи
Барање за вид на исплата на пензија-доколку не остварува право на пензија од прв столб

Преземи

Изјава за откажување на пензија од втор столб


Преземи
Барање за вид на исплата на  пензија од втор столб

Преземи
Барање за издавање на документи во двојазична форма

Преземи
Изјава за согласност за обработка на лични податоци

Преземи

Информации за обработка на личните податоци и Барања

Барања и информации


Информација за обработка на личните податоци на агентите и кандидатите за полагање испит на агенти

Преземи
Информација за обработка на личните податоци на членовите кои дале согласност за директен маркетинг

Преземи
Информација за обработка на личните податоци на членовите, корисниците на пензија и потенцијални членови


Преземи
Барање за бришење на лични податоци


Преземи
Барање за исправка на лични податоци


Преземи
Барање за ограничување на обработката на лични податоци


Преземи
Барање за повлекување на согласност


Преземи
Барање за преносливост на лични податоци

Преземи
Барање за пристап до лични податоци


Преземи
Приговор

Преземи