Известување за намален надоместок од придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје

Известување за намален надоместок од придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје


Известување за намален надоместок од придонеси

Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови

Триглав пензиско друштво АД Скопје изврши намалување на висината на надоместокот од уплатени придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје.

Почнувајќи од 01.01.2024 година, новата стапка на надоместокот од придонеси ќе изнесува 1,8%, наместо досегашните 1,9%.

Со намалувањето на надоместокот од придонеси се обезбедуваат поголеми приливи на индивидуалните сметки на членовите, а со тоа и повисока пензиска заштеда.

Со почит,

Триглав пензиско друштво АД Скопје


Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, mapas.mkComplementary Content
${loading}