Триглав пензиско друштво АД Скопје изврши измени на Статутите на фондовите со кои управува

Измени на Статутот на задолжителниот и доброволниот фонд под управување

ZnTrigNewSmall

 

Скопје, 06.04.2022

 

Триглав пензиско друштво АД Скопје изврши измени на Статутите на задолжителниот  и доброволниот пензиски фонд со кои управува

 

    Триглав пензиско друштво АД Скопје известува дека изврши измени на Статутот на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје и Статутот на Триглав отворен доброволен фонд -Скопје. Измените се однесуваат на усогласување на работењето на Друштвото во пракса со одредбите на Статутите.

     Сите заинтересирани лица можат да извршат увид во Статутот на Задолжителниот пензиски фонд и Статутот на Доброволниот пензиски фонд на интернет страната на Триглав пензиско друштво АД Скопје (www.triglavpenzisko.mk).

 

 

Триглав пензиско друштво АД Скопје

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, mapas.mk

 


Complementary Content
${loading}