СООПШТЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ СО БЕНИФИЦИРАН СТАЖ

СООПШТЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ СО БЕНИФИЦИРАН СТАЖ

28. 5. 2021

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност дека согласно закон членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со кој се остварува намалување на старосната граница за пензионирање за најмалку една година согласно член 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, почнувајќи од 20 мај 2021 година имаат право да изберат дали ќе го продолжат членството во задолжителен пензиски фонд, најдоцна до 20 август 2021 година.

 

Изборот се врши со писмена изјава за продолжување на членство, а доколку членовите до 20 август 2021 година не достават изјава, членството во задолжителниот пензиски фонд ќе им престане. По престанување на членството во задолжителниот пензиски фонд, пензиското друштво го пренесува вкупниот износ на средствата од индивидуалните сметките на овие членови во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (Фондот на ПИОСМ).

 

Членовите кои нема да дадат изјава за продолжување на членство остануваат осигуреници само во тековно финансираното пензиско осигурување засновано на генерациска солидарност (Фондот на ПИОСМ) од каде што ќе го остварат правото на пензија.

 

 

Njoftim për anëtarët me stazh të benificuar

 

Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional (MAPAS), informon publikun е gjerë se sipas ligjit anëtarët e fondeve pensionale të obliguara, që arrijnë të ulin moshën e pensionimit për të paktën një vit në pajtueshmëri me nenin 118 paragrafi (3) i Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, duke filluar prej 20 maj të vitit 2021 kanë të drejtë të zgjedhin nëse do të vazhdojnë anëtarësimin e tyre në fondin pensional të obliguar, më së voni deri më 20 gusht të vitit 2021.

 

Përzgjedhja kryhet me deklaratë të shkruar për vazhdim të anëtarsimit, përderisa anëtarët nuk dorëzojn deklaratë deri më 20 gusht të vitit 2021, anëtarësia në fondin pensional të obliguar do t’iu ndërpritet. Pas përfundimit të anëtarësisë në fondin pensional të obliguar, Shoqëria Pensionale transferon shumën e përgjithshme të llogarisë individuale të këtyre anëtarëve në Fondin e sigurimit pensional dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut (Fondi i FSPIMV).

 

Anëtarët të cilët nuk do të arrijnë të drejtën e tyre të zgjedhjes mbeten të siguruar vetëm në Fondin e sigurimit pensional dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut (Fondi i FSPIMV) nga i cili do të marrin pension.


Complementary Content
${loading}