Доколку сте првпат вработени по 2003-та, тогаш може да станете наш член...

За членовите на вториот столб


Членовите на постојните задолжителни пензиски фондови имаат право да преминат и да се зачленат во Триглав задолжителен пензиски фонд.

 

Членот со индивидуална сметка во задолжителен пензиски фонд може да стане член на Триглав задолжителен фонд со потпишување на договор за премин и потпишување на изјава за согласност за премин.

 

Доколку бројот на месеци сметано од првиот месец на членство во постојниот задолжителен пензиски фонд  до месецот на премин во идниот задолжителен пензиски фонд е поголем од 24 месеци, не се наплатува надоместок за премин. Доколку членството во постојниот фонд е пократко од 24 месеци тогаш членот е должен да плати надоместок во висина од 15 евра во денарска противвредност.

 

Сакам да преминам во Триглав