Сакам да станам член - 3 лесни чекори до вашата индивидуална пензиска сметка

Зачленувањето во Триглав задолжителен пензиски фонд е бесплатно.*


За да го подготвиме договорот за членство, потребно е да ни ги испратите вашите податоци.


Испраќањето на податоците не ве обврзува на зачленување, туку само ја олеснува административната постапка. Сами одлучувате дали ќе потпишете договор за членство, откако ќе остварите средба со наш овластен агент.

Чекор 1

Испратете ни ги вашите податоци:

Име и презиме *
Матичен број *

Адреса и место на живеење (од лична карта) *
Улица и број *
Општина *
Место *

Датум на раѓање *

Место на раѓање *
Пол *
Датум на прво вработување
Вкупен работен стаж Години Месеци

Адреса за достава на известувања (доколку е различна од адресата во лична карта)
Улица и број
Општина
Место

Контакт телефон со повикувачки број *

Електронска пошта *
* Се согласувам Триглав пензиско друштво АД Скопје да ги користи моите лични податоци, со цел подготовка на потребната документација за зачленување во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и остварување на контакт за закажување на лична средба со овластен агент.
Се согласувам Триглав пензиско друштво АД Скопје да ги користи моите лични податоци за потребите на директен маркетинг и информирање.


* Само доколку сте член на друг задолжителен пензиски фонд помалку од 2 години, имате обврска да платите надоместок за преминот во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје во износ од 15 евра во денарска противвредност.

* Задолжителни полињаЧекор 2

Наш овластен агент ќе ве побара за средба и потпишување на договорот за членство. Од него ќе ги добиете сите потребни информации за вашите права од пензиско осигурување.


Чекор 3

Тоа е сѐ! Останатото е наша работа.

По отворањето на индивидуалната сметка, на која што ќе се акумулира вашата пензиска заштеда, ќе добиете писмено известување, кое што ќе содржи корисничко име и лозинка за онлајн пристап до вашата сметка.