Poskrbite za zlata leta vaših zaposlenih

Zavarovanje, v katerega se vključijo zaposleni preko delodajalca. Za vplačila se delodajalcu in članu prizna posebna davčna olajšava.

Kolektivno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanjei je zavarovanje, v katerega se vključijo zaposleni preko delodajalca. Značilno je, da ga v celoti ali delno financira delodajalec.

O zavarovanju

Kdo in kako se lahko vključi
Namen zavarovanja in zavarovalna kritja
Naložbena politika
Vplačila in prenos sredstev
Davčna olajšava
Povzetek

V kolektivno PDPZ se vključijo zaposleni pri delodajalcu, ki oblikuje pokojninski načrt kolektivnega PDPZ za svoje zaposlene. V pokojninski načrt se pod enakimi pogoji in po svoji izbiri vključijo vsi zaposleni pri delodajalcui.

Zaposleni se v kolektivno PDPZ vključijo na podlagi seznama članov, ki ga delodajalec posreduje zavarovalnici. Slednja nato članom pošlje obvestilo o vključitvi, kateremu je priložena tudi Izjava o izbiri naložbene politike. Član izjavo izpolni in jo vrne zavarovalnici.

Kolektivno PDPZ, ki ga delno ali v celoti financira delodajalec, predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računihi članov z namenom, da se jim zagotovi izplačevanje dodatne starostne pokojninei od upokojitve dalje.

Rezultat zadnje pokojninske reforme je sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Le-ta prinaša daljšo polno pokojninsko dobo in nižjo neto pokojnino. Finančna vrzel med plačo in pokojnino se tako le še poglablja, zato je varčevanje za dodatno pokojnino nujno.

Poleg zavarovanja dodatne starostne pokojninei in predčasne dodatne starostne pokojninei Pokojninski načrt z oznako PN-ZT-05 vključuje tudi zavarovanje dodatne družinske pokojninei in zavarovanje za primer nezgodne smrti.

Dodatna kritja so sestavni del Pokojninskega načrta PN-ZT-05 in se zanje ne vplačuje posebej.

NALOŽBENA POLITIKA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

Zavarovalnica Triglav naložbeno politiko življenjskega cikla izvaja v okviru Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, ki jo sestavljajo trije kritni skladi:

 • TRIGLAV PDPZ – drznii, ki izvaja najbolj agresivno, posledično pa tudi najbolj tvegano in potencialno donosno naložbeno politiko 
 • TRIGLAV PDPZ – zmernii, katerega naložbena politika je umirjena, s tem pa sta nižja tudi stopnja naložbenega tveganja in potencialna donosnost in
 • TRIGLAV PDPZ – zajamčenii, katerega naložbena politika je konzervativna, ker zagotavlja zajamčeno donosnost v višini 125 % minimalne zakonsko predpisane zajamčene donosnosti. Slednja se izračunava v skladu z veljavnim pravilnikom ministrstva, pristojnega za finance, izdanega na podlagi drugega odstavka 217. člena ZPIZ-2.


VPLAČILA

Način financiranja pokojninskega načrta kolektivnega PDPZ se določi v pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta, ki jo skleneta delodajalec in reprezentativni organ zaposlenih pri delodajalcu, in v pogodbi o financiranju pokojninskega načrta, ki jo skleneta zavarovalnica in delodajalec. Višina vplačila se lahko določi v odstotku od bruto plače člana ali v absolutnem znesku. Delodajalec je v skladu z ZPIZ-2 dolžan za vsakega člana v koledarskem letu vplačati najmanj 316,20 evrov. V kolektivno zavarovanje lahko vplačuje tudi član.

Frekvenca vplačevanja
Vplačila se izvajajo mesečno. Na podlagi dogovora med članom in zavarovalnico je možna tudi drugačna frekvenca vplačevanja (četrtletno, polletno, letno). Možna so tudi dodatna vplačila.

Mirovanje
Skladno s pogoji lahko uveljavite pravico do mirovanja vplačevanja, če izpolnjujete pogoje, ki jih določa pokojninski načrt. Mirovanje vplačevanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko neprekinjeno traja največ 2 leti.

Doba vplačevanja
V zavarovanje se vplačuje od sklenitve zavarovanja do uveljavitve pravice do dodatne starostne pokojnine oziroma do predčasne dodatne starostne pokojnine.


PRENOS SREDSTEV NA ZAHTEVO ČLANA

Prenos sredstev med kritnimi skladi
Član lahko enkrat letno brezplačno zahteva, da se sredstva iz obstoječega kritnega sklada prenesejo v drug kritni skladi iz Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, za katerega je značilna enaka ali manj tvegana naložbena politika od tiste, ki ustreza starostni skupini člana.

Prenos sredstev med pokojninskimi načrti
Član kolektivnega PDPZ lahko sredstva prenese v drug pokojninski načrt kolektivnega PDPZ, če:

 • mu preneha delovno razmerje pri delodajalcu, preko katerega je vključen v kolektivno PDPZ,
 • delodajalec, preko katerega je vključen v kolektivno PDPZ, sklene pogodbo o financiranju pokojninskega načrta kolektivnega PDPZ z drugim upravljavcem pokojninskega sklada.

Prenos sredstev iz pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja v pokojninski načrt individualnega zavarovanja v skladu z ZPIZ-2 ni dovoljen.

DAVČNA OLAJŠAVA ZA VPLAČILA V PDPZ
Maksimalna vsota vplačil v PDPZ v koledarskem letu, za katero lahko član uveljavlja posebno davčno olajšavo, znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za člana. To predstavlja 5,844 % bruto plače (prvi bruto) oziroma 5,844 % pokojnine, vendar ne več kot absolutni znesek maksimalne davčne olajšave, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za finance. Prednostno pravico pri uveljavljanju davčne olajšave ima delodajalec.

Davčna olajšava za delodajalca
Delodajalcu, ki financira kolektivno PDPZ, se vplačila, ki jih vplača v kolektivno PDPZ v korist članov, priznajo kot davčna olajšava pri davku od dobička pravnih oseb oziroma pri davku od dohodkov iz dejavnosti za leto, v katerem so bila vplačila izvedena, vendar le do zneska maksimalne davčne olajšave za posameznega člana. Vplačila delodajalca ne obremenjujejo mase sredstev za plače, zato se zanje ne obračunajo prispevki za socialno varnost.

Davčna olajšava za člana
Prednostno pravico pri uveljavljanju davčne olajšave za vplačila v PDPZ v korist člana ima delodajalec. Član, ki je vključen v kolektivno in individualno PDPZ, mora zato za izračun zneska vplačil v PDPZ, ki ga lahko uveljavi kot davčno olajšavo, upoštevati vplačila delodajalca in lastna vplačila v kolektivno in individualno zavarovanje. Davčno olajšavo lahko uveljavlja največ v višini zneska, ki predstavlja razliko med maksimalno davčno olajšavo in vplačili, ki jih je zanj v kolektivno PDPZ izvedel delodajalec.

Primer

 • Član je vključen v individualno in kolektivno PDPZ.
 • Letna bruto plača člana = 18.000 EUR
 • Maksimalna letna davčna olajšava = 1.051,92 EUR (5,844 % od 18.000 EUR)
 • Vplačila člana v individualno PDPZ = 240 EUR
 • Vplačila člana v kolektivno PDPZ = 240 EUR
 • Vplačila delodajalca v kolektivno PDPZ člana = 360 EUR
 • Razlika med maksimalno davčno olajšavo in vplačili delodajalca = 211,92 EUR

Če bi član v kolektivno ali individualno PDPZ v koledarskem letu vplačal dodatno vplačilo v višini 211,92 EUR, bi davčno olajšavo izkoristil v celoti.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Zavarovalno kritje Osnovno zavarovanje:
- dodatna starostna pokojnina
Dodatna kritja:
- predčasna dodatna starostna pokojnina
- dodatna družinska pokojnina
- zavarovalnina za primer nezgodne smrti
Varčevanje Član varčuje na svojem osebnem računu. Sredstva so naložena v Skupini kritnih skladov TRIGLAV PDPZ.
Kdo se lahko zavaruje Fizične osebe, ki so vključene v obvezno pokojninsko zavarovanje ali koristijo pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja.
Vrste pokojninskih načrtov Kolektivno zavarovanje PN-ZT-05/15-9
Individualno zavarovanje PN-ZT-06/15-9
Zavarovalna doba Do uveljavitve pravice do dodatne starostne pokojnine.
Premija Zakonsko je določen minimalni znesek vplačil delodajalca v kolektivno PDPZ (316,20 EUR za posameznega člana v koledarskem letu).
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna.
Možnost dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja.
Naložbena politika Možnost izbire med kritnimi skladi Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ glede na starostno skupino, v katero se član uvršča:
- Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - drzni, ki je namenjen članom v starosti do 45 let
- Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zmerni, ki je namenjen članom od vključno 45 do 55 let
- Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zajamčeni, ki je namenjen članom od vključno 55. leta starosti dalje
Izplačila iz zavarovanja Pokojninska renta:
- Članu se ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine prične izplačevati doživljenjska pokojninska renta.
- Član se lahko odloči za izplačevanje predčasne dodatne starostne pokojnine, če izpolnjuje pogoje za uveljavitev te pravice.
Izplačila v primeru smrti člana med vplačevanjem:
V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine ima upravičenec do dodatne družinske pokojnine pravico do izplačila zavarovalnine, ki znaša 20% vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu člana v mesecu pred njegovo smrtjo.
V primeru nezgodne smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine se upravičencu do dodatne družinske pokojnine v enkratnem znesku izplača tudi zavarovalnina v višini 100% vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu.
Povečanje stanja sredstev Z dodatnimi vplačili in/ali povišanjem obročnega vplačila si povečate sredstva na osebnem računu in si s tem posledično lahko zagotovite večja izplačila iz zavarovanja.
Dodatne možnosti Mirovanje zavarovanja je možno skladno s pokojninskim načrtom in lahko traja neprekinjeno največ 2 leti.
Član lahko zahteva izplačilo odkupne vrednosti sredstev, izhajajočih iz lastnih vplačil (v individualno in/ali kolektivno zavarovanje), in odkupne vrednosti sredstev, izhajajočih iz vplačil delodajalca do vključno 31. 12. 2012

Vplačila v PDPZ prinašajo davčno olajšavo

Izkoristite maksimalno davčno olajšavo

V PDPZ je smiselno vplačevati do maksimalne davčne olajšave, ki znaša 5,844 % bruto plače članai, vendar ne več, kot znaša absolutni znesek maksimalne davčne olajšave, ki jo določi minister, pristojen za finance (2.819,09 EUR v letu 2021). Oglejte si primer informativnega izračuna razlike do maksimalne davčne olajšave, s priloženim kalkulatorjem pa naredite izračun zase.

Primer informativnega izračuna
Kalkulator za vaš izračun

Član z mesečno bruto plačo v višini 1.571,30 EUR je vključen v dva pokojninska načrta PDPZ:

 • individualno PDPZ in
 • kolektivno PDPZ, v katerega vplačujeta delodajalec in član.

Mesečna bruto plača člana znaša 1.571,30 EUR oziroma 18.855,60 EUR letno.

Maksimalna davčna olajšava za vplačane premije PDPZ znaša 5,844 % bruto plače člana, kar v konkretnem primeru pomeni 1.101,92 EUR (18.855,60 EUR x 5,844 %). Maksimalna davčna olajšava je sicer omejena tudi v absolutnem znesku in za leto 2021 znaša 2.819,09 EUR.

V letu 2021 bosta član in njegov delodajalec v individualno in kolektivno PDPZ vplačala naslednje redne premije:
Oblika zavarovanja Vplačila člana Vplačila delodajalca Skupaj vplačila
Kolektivno PDPZ 150,00 EUR 316,20 EUR 466,20 EUR
Individualno PDPZ 378,00 EUR
378,00 EUR
Skupaj 528,00 EUR 316,20 EUR 844,20 EUR


Razlika do 1.101,92 EUR 257,72 EUR

  Zap. št. Parametri za izračun Informativni izračun Vaš izračun
1.  Mesečna bruto plača člana 1.571,30 EUR EUR
2.  Letna bruto plača člana 18.855,60 EUR 0,00 EUR
3.  Maksimalna davčna olajšava za vplačila v PDPZ v koledarskem letu 1.101,92 EUR 0,00 EUR
4.  Predvidena redna vplačila v PDPZ v koledarskem letu 828,00 EUR 0,00 EUR
4.1.  V kolektivni pokojninski načrt s strani delodajalca 316,20 EUR EUR
4.2.  V kolektivni pokojninski načrt s strani člana 150,00 EUR EUR
4.3.  V individualni pokojninski načrt s strani člana 378,00 EUR EUR
5.  Razlika do maksimalne davčne olajšave 273,92 EUR 0,00 EUR

Letna poročila kritnih skladov

Pravilnik o delu odbora pokojninskega sklada

Pravilnik o delu odbora pokojninskega sklada
 • Seznam članov odbora v sestavi:
  • Ivan Špiler, predstavnik delodajalcev
  • Erika Logar, predstavnica članov
  • Mira Lah, predstavnica delodajalcev
  • Miha Tomec, predstavnik članov
  • Marko Fatur, predstavnik članov
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Pravilnik o delu odbora pokojninskega sklada 152 KB

3 razlogi za sklenitev

1 Varnost družine
2 Davčne olajšave
3 Mirovanje plačevanja premije

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno zaposlenim v podjetju. Delodajalec zaposlenim omogoča varčevanje za dodatno starostno pokojnino.

Kako se vključiti v pokojninski načrt?

V kolektivni PDPZ se vključijo posamezniki preko delodajalca, ki v celoti ali delno financira pokojninski načrt. Vsak posameznik je lahko istočasno vključen v en individualni pokojninski načrt in en kolektivni pokojninski načrt.

Davčna obravnava

Za premije, ki jih v korist člana vplačuje podjetje, se podjetju prizna davčna olajšava pri davku od dohodka pravnih oseb in pri davku od dohodkov iz dejavnosti za leto, v katerem so bile premije plačane. Znesek davčne olajšave za premije PDPZ lahko znaša največ 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za člana, vendar ne več kot je določeno v zakonu. To predstavlja 5,844 % njegove bruto plače oz. 5,844 % pokojnine člana, vendar ne več kot je uradno določeni znesek na letni ravni (2.819,09 EUR v letu 2017).

Davčna obravnava pokojninske rente

Sprememba Zakona o dohodnini je prinesla nižjo obdavčitev dodatne pokojninske rente. To v praksi pomeni, da se dodatna pokojnina iz PDPZ še naprej obračunava po 25 % stopnji (akontacija dohodnine), vendar se kot osnova za obračun upošteva le polovica izplačane dodatne mesečne pokojninske rente.

Kaj se zgodi, če zamenjam službo?

Vsa sredstva, ki so zbrana na osebnem računu zavarovanca kolektivnega zavarovanja, ostanejo njegova last. Zavarovanec lahko sredstva s tega računa brez obračunavanja stroškov prenese znotraj pokojninskega načrta PN-ZT-03, če ima tudi novi delodajalec sklenjen ta pokojninski načrt. Ob prenosu sredstev na pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja drugega izvajalca se obračunajo stroški prehoda.

Pogoji za izplačilo dodatne starostne pokojnine

Član prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine, ko je uveljavil pravico do predčasne ali starostne pokojnine, poklicne pokojnine, invalidske pokojnine ali vdovske pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Izplačilo dodatne starostne pokojnine

Ob pridobitvi pravice do dodatne starostne pokojnine lahko zavarovanec izbira med naslednjimi oblikami rent:

 • doživljenjsko pokojninsko rento brez zajamčenega obdobja izplačevanja ali z zajamčenim 10 ali 20 letnim obdobjem izplačevanja,
 • pospešeno doživljenjsko pokojninsko rento z zajamčenim 3, 5 ali 8 letnim obdobjem izplačevanja,
 • delno pospešeno doživljenjsko pokojninsko rento z zajamčenim 3, 5 ali 8 letnim obdobjem izplačevanja,
 • naraščajočo doživljenjsko pokojninsko rento brez zajamčenega obdobja izplačevanja ali z zajamčenim 10 ali 20 letnim obdobjem izplačevanja.
Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

Zbrana sredstva v vsakem primeru ostanejo zavarovančeva last. Skladno s pogoji se lahko odločite za mirovanje zavarovanja, za zadržanje sredstev na osebnem računu ali za odkup zavarovanja.

Kako do privarčevanih sredstev pred iztekom zavarovanja?

Na podlagi pisne izjave o izstopu lahko zavarovanec skladno s pogoji izstopi iz zavarovanja dodatne starostne pokojnine in zahteva izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja.

Obdavčitev izplačila odkupne vrednosti

V primeru izrednega prenehanja PDPZ, ko član pridobi pravico do izplačila odkupne vrednosti, se izplača stanje na računu člana, zmanjšano za izstopne stroške. Ob izplačilu se obračuna akontacija dohodnine po 25%  stopnji, celotno izplačilo gre tudi v osnovo za obračun dohodnine na letni ravni in je obdavčeno glede na letne prejemke člana. V primeru izrednega prenehanja pred iztekom 10 let od vstopa v zavarovanje, bo zavarovalnica od odkupne vrednosti obračunala in plačala tudi davek od prometa zavarovalnih poslov po 8,5% stopnji.

Obvestilo

S 1. 1. 2021 uvajamo novo Prilogo k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ z oznako PPU-SKS-PDPZ/21-1 (v nadaljevanju »Priloga«), ki je sestavni del Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ z oznako PU-SKS-PDPZ/16-1 in je na voljo v nadaljevanju v poglavju Dokumenti.

V skladu z zakonskimi zahtevami smo v Prilogi ažurirali članstvo v Upravi, Nadzornem svetu, odboru pokojninskega sklada in korigirali vsebino skrbniških ter administrativnih storitev. Izvedene spremembe ne vplivajo na vsebino zavarovanja.

Ostali dokumenti, ki urejajo kolektivno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, se ne spremenijo.

Oglejte si tudi