Планирајте ја иднината на време

Задолжително пензиско осигурување

Втор столб - за стабилна и сигурна иднина.

Повеќе
Доброволно пензиско осигурување

Трет столб - за подобра материјална сигурност.

Повеќе
Пензиски шеми

Доброволно пензиско осигурување за вработени.

Повеќе
Тукушто се вработивте?

Веќе сте член на вториот столб.

Повеќе
Моја сметка

Бидете во тек со состојбата на вашата сметка.

Пристапете

ОСИГУРУВАЊA

Вториот столб опфаќа задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, што значи дека дел од вкупно уплатениот придонес за пензиско осигурување се пренесува на индивидуална сметка на осигуреникот во приватен пензиски фонд.

Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување е осигурување врз основа на капитализација на средствата, на доброволна основа. Во него можат да бидат вклучени сите лица кои сакаат да обезбедат подобра материјална сигурност покрај задолжителното осигурување, како и оние кои не се опфатени со задолжително осигурување.

Вообичаена практика во многу европски земји е постоење на професионални пензиски шеми, преку кои работодавачите или здруженијата на граѓаните организираат и финансираат дополнително пензиско осигурување за своите вработени, односно членови.

Бидете подготвени на сѐ. Обезбедете ги најважните аспекти во вашиот живот, за вас и за вашето семејство.

Вашиот живот е скапоцен – осигурете се за да ви биде удобен и сигурен. Иднината не можеме да ја предвидиме, но ја планираме и бидејќи знае да нѐ изненади, најдобро е да се осигури.

Вториот столб опфаќа задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, што значи дека дел од вкупно уплатениот придонес за пензиско осигурување се пренесува на индивидуална сметка на осигуреникот во приватен пензиски фонд.
Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување е осигурување врз основа на капитализација на средствата, на доброволна основа. Во него можат да бидат вклучени сите лица кои сакаат да обезбедат подобра материјална сигурност покрај задолжителното осигурување, како и оние кои не се опфатени со задолжително осигурување.
Вообичаена практика во многу европски земји е постоење на професионални пензиски шеми, преку кои работодавачите или здруженијата на граѓаните организираат и финансираат дополнително пензиско осигурување за своите вработени, односно членови.
Бидете подготвени на сѐ. Обезбедете ги најважните аспекти во вашиот живот, за вас и за вашето семејство.
Вашиот живот е скапоцен – осигурете се за да ви биде удобен и сигурен. Иднината не можеме да ја предвидиме, но ја планираме и бидејќи знае да нѐ изненади, најдобро е да се осигури.

Актуелно

Моја сметка

Повеќе

Триглав пензиско друштво

Повеќе

Триглав пензиско друштво

Повеќе

Втор столб - задолжително пензиско осигурување

Повеќе

Трет столб - доброволно пензиско осигурување

Повеќе

Известување за клиентите

Контакт информации