ВАШИТЕ ПРАВА ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Средствата од сметката на членовите и пензионерите на Триглав задолжителен пензиски фонд се дел од нивниот личен имот.

Правата на користење и на располагање со тие средства не можат да се остварат до денот на пензионирање, освен при смрт, или инвалидност на членот согласно закон.