Комерцијална банка АД Скопје - банка чувар на средствата на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд
Строго утврдените законски прописи обезбедуваат највисока заштита на интересите на членовите и на нивните средства.
Избери паметно. Избери сигурно.
Важно е до каде ќе стигнеш во финишот. Префрли се во Триглав задолжителен пензиски фонд.
Паметно избери го својот пензиски фонд
Со Вашето прво вработување станувате задолжителен член на вториот столб
Првпат се вработи по 2003-та?
Знаеш дека си член на вториот пензиски столб?

ИНДИВИДУАЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

ЗОШТО Е ВОВЕДЕНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ?

Основна цел на реформираниот пензиски систем е грижата и заштитата на интересите на секој нејзин член, преку обезбедување долгорочна стабилност на пензискиот систем и сигурност на осигурениците.