ИНВЕСТИЦИСКА ПОЛИТИКА
Инвестирањето на средствата: внимателно и транспарентно.
Преглед на остварени резултати од работењето
Работиме транспарентно и одговорно
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ
Стручно и одговорно управување со цел минимизирање на ризиците.
Надоместоци
Согласно важечката законска регулатива, Триглав пензиско друштво пресметува и наплатува одредени надоместоци.

Преглед на работењето на фондот

Транспарентно работење - клуч за успех

Потпирајќи се врз долгогодишното искуство на Групацијата Триглав во процесите на управување со финансиски средства, инвестициите за пензискиот фонд ги одбираме по строго дефинирани правила и утврдена инвестициона стратегија. Нашата цел е да остваруваме високи приноси, единствено во полза на осигурениците и идните пензионери, водејќи при тоа сметка да ги минимизираме ризиците од можни загуби.