Продажни места и места за комуникација

Контакт податоци:

Триглав пензиско друштво АД Скопје

Бул.8-ми Септември бр.18, кат 2, Скопје

телефон за контакт: 02 5102 190
e-адреса: info@triglavpenzisko.mk


Триглав пензиско друштво како продажни места и места за комуникација со потенцијалните и тековните членови на пензиските фондови, ги користи експозитурите од сопствената продажна мрежа на Триглав Осигурување. Оваа продажна мрежа располага со повеќе од 15 ексопозитури во сите поголеми градови.