Финансиски извештаи за задолжителниот фонд

Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2021 - 30.06.2021

Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2021 - 31.03.2021

Ревидирани финансиски извештаи на Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за годината која завршува на 31.12.2020 година

Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2020 - 31.12.2020

Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2020 - 30.09.2020

Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2020 - 30.06.2020

Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.01.2020 - 31.03.2020

Ревидирани финансиски извештаи на Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за годината која завршува на 31.12.2019 година

Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.04.-31.12.2019

Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.04.-30.09.2019

Триглав Отворен Задолжителен пензиски фонд за период 01.04.-30.06 2019