Rreth nesh

KARTA E IDENTITETIT

Shoqëria për administrim me fondet pensionale të obliguara dhe vullnetare, Shoqëria Pensionale Triglva SHA Shkup, ose shkurtimisht Shoqëria Pensionale Triglav SHA Shkup është një shoqëri aksionare, e regjistruar dhe me seli në Republikën e Maqedonisë, e cila kryen veprimtari tregtare në fushën e sigurimit pensional.

 

Kompania është anëtare e Grupacionit Triglav, një nga grupacionet më të mëdha të sigurimeve dhe financiare në rajonin e Evropës Juglindore. Aktiviteti i punës së Shoqërisë Pensionale Triglav është administrimi i fondeve pensionale të hapura të obliguara dhe vullnetare. Kompania në tregtinë e jashtme, në emër dhe për llogari të fondeve pensionale që administron, në kushte të përcaktuara nga ligjet dhe rregulloret përkatëse, bën tregti me instrumente financiare.

 

Selija: Bul.8 Shtatori nr.18, kati 2, 1000 Shkup
Numër tatimor: 4057019545071
Numër identifikimi i personit tregtar NIPT: 7344228
Kod identifikimi:  
Kapitali themelor: 3.000.000,00 EUR
Numri i aksioneve: 60.000
Kryetar i Bordit drejtues: Vojdan Jordanov
Anëtar i Bordit drejtues: Marijan Nikolovski
Kontakt: 02 5102 190
Faqja e internetit: 

http://www.triglavpenzisko.mk

http://www.triglav.euE-adresa:
 

info@triglavpenzisko.mk
Data e regjistrimit në regjistrin tregtar, në kuadër të Regjistrit Qendror në RM: 2019
Aktiviteti i Shoqërisë Pensionale Triglav, në përputhje me Klasifikimin nacionale të aktiviteteve: 66.30 aktivitete të menaxhimit me fonde
Aktivitet i Grupacionit Triglav: Sigurim dhe ri-sigurimi, Menaxhim me fonde investuese dhe pronë financiare

 

Shoqëria Pensionale Triglav ka leje për ushtrimin e aktivitetit nga ana e Agjencisë për Mbikëqyrjen e Financimit Kapital të Sigurimit Pensional (MAPAS). Për qasje në faqen e internetit të MAPAS, shtypni këtu.

 

Për qasje në Statusin e Shoqërisë Pensionale Triglav shtypni këtu.

Për qasje në Statusin e Fondit pensional të hapur të obliguar Triglav Shkup, shtypni këtu.

Për qasje në Statusin e Fondit pensional të hapur vullnetar Triglav Shkup, shtypni këtu.

Për qasje në prospektin informues të fondit pensiolan të hapur, të obliguar Triglav-Shkup, shtypni këtu.

Për qasje në prospektin informues të fondit pensional të hapur, vullnetar Triglav-Shkup, shtypni këtu.

 

Shoqëria Pensionale Triglav, në veprimtarinë e saj drejtohet sipas Kodit të Grupacionit Triglav, i cili përcakton vlerat themelore dhe parimet e funksionimit, arritjen ligjore dhe etike të qëllimeve të biznesit, drejtimet strategjike dhe përparësitë mbi konkurrencën, duke respektuar parimet dhe standardet për punë të ndershme dhe transparente.