Dua të bëhem anëtar – 3 hapa të lehtë deri në llogarinë tuaja pensionale individuale

Anëtarësimi në Fondin pensional të obliguar Triglav është falas *


Për të tërhequr marrëveshjen për anëtarësim, është e nevojshme të na dërgoni të dhënat tuaja.


Dërgimi i të dhënave nuk ju detyron të anëtarësoheni, por vetëm lehtëson procedurën administrative. Ju vendosni vetë nëse do të nënshkruani një marrëveshje anëtarësimi pas takimit me agjentin tonë të autorizuar.

Hapi 1

Na dërgoni të dhënat tuaja:

Emër dhe mbiemër *
Numri personal *

Adresa dhe vendi i banimit (nga karta e identitetit) *
Rruga dhe numri *
Komuna *
Vendi *

Data e lindjes *

Vendi i lindjes *
Gjinia *
Data e punësimit të parë
Stazhi i përgjithshëm i punës Vjet Muaj

Adresë për dërgimin e njoftimit (nëse është e ndryshme nga adresa e kartës së identitetit)
Rruga dhe numri
Komuna
Vendi

Telefon për kontakt me prefiks *

Posta elektronike *
* Pajtohem që Shoqëria Pensionale Triglav SHA Shkup të përdorë të dhënat e mia personale, në mënyrë që të përgatisë dokumentacionin e nevojshëm për anëtarësim në Fondin pensional të hapur të obliguar Triglav - Shkup dhe të realizojë kontakt për të caktuar një takim personal me një agjent të autorizuar
Pajtohem që Fondi Pensional Triglav SHA Shkup të përdorë të dhënat e mia personale për nevojat e marketingut të drejtpërdrejtë dhe informimit.


* Vetëm nëse jeni anëtar i një fondi tjetër pension të obliguar më pak se 2 vjet, jeni të detyruar të paguani një tarifë për transferim në Fondin Pensional të hapur të obliguar Triglav - Shkup në shumë prej 15 euro në kundërvlerë të denarit.

* Fusha të detyrueshmeHapi 2

Një agjenti ynë i autorizuar do t'ju kërkojë të takoheni dhe nënshkruani marrëveshjen e anëtarësimit. Prej tij do të fitoni të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje me të drejtat tuaja të sigurimit të pensionit.


Hapi 3

Kjo është e gjitha! Pjesa tjetër është puna jonë.

Pas hapjes së llogarisë individuale, në të cilën do të grumbullohen kursimet tuaja të pensionit, ju do të merrni një njoftim me shkrim, i cili do të përmbajë një emër përdoruesi dhe fjalëkalim për qasje online në llogarinë tuaj.