Новости

6. 2. 2020 Триглав пензиско друштво објавува оглас за вработување на позицијата Управувач со инвестициско портолио Триглав пензиско друштво објавува оглас за вработување на позицијата Управувач со инвестициско портолио Триглав пензиско друштво објавува оглас за вработување на позицијата Управувач со инвестициско порто ...
21. 1. 2020 Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на вработување на позицијата Управувач со сметки на членови Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на вработување на позицијата Управувач со сметки на членови. Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на вработување на позицијата Управувач со сме ...
10. 1. 2020 Oбјава на промена на законски определен надоместок од придонеси Oбјава на промена на законски определен надоместок од придонеси Oбјава на промена на законски определен надоместок од придонеси ...
23. 12. 2019 Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба ...
20. 11. 2019 АМ Бест ja потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза Агенцијата ја оцени Групацијата Триглав како финансиски моќна и со добро работење   Агенцијата за кредитен рејтинг АМ Бест, по редовната годишна ревизија, на Заваровалница Триглав и Позаваровалниц Агенцијата ја оцени Групацијата Триглав како финансиски моќна и со добро работење   Агенцијата з ...
20. 11. 2019 Триглав пензиско друштво објавува оглас за вработување на позицијата управувач со сметки на членови Триглав пензиско друштво објавува оглас за вработување на позицијата управувач со сметки на членови. Триглав пензиско друштво објавува оглас за вработување на позицијата управувач со сметки на членови. ...
17. 9. 2019 ДЕН НА ПЕНЗИСКА СВЕСНОСТ   На 14. Септември, по повод денот на пензиската свесност, се одржа настан на плоштадот Македонија, организиран од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување   На 14. Септември, по повод денот на пензиската свесност, се одржа настан на плоштадот Македониј ...
12. 9. 2019 МАПАС организира информативно-забавен настан за одбележување на Денот за пензиска свесност Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) организира информативно-забавен настан од отворен тип на Градскиот плоштад во Скопје за одбележување на Денот за пензиск Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) организира информати ...
30. 8. 2019 Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба. Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба. ...