Новости

15. 5. 2020 Во првиот квартал раст на премија и помала добивка Непрекинати работни процеси на сите пазари, со акцент на здравјето на сите засегнати страни   Во текот на прилагоденото работење условено од пандемијата, Групација Триглав постигна раст на премија Непрекинати работни процеси на сите пазари, со акцент на здравјето на сите засегнати страни   Во ...
23. 4. 2020 Процена на влијанието на пандемијата врз работењето на Групацијата Триглав во 2020 година Триглав успешно ги совладува пречките во услови на предизвик     Поради влијанието на пандемијата COVID-19 врз економската активност и финансиските пазари, во првото тромесечје од оваа година, с Триглав успешно ги совладува пречките во услови на предизвик     Поради влијанието на пандемиј ...
10. 4. 2020 Пензиските друштва донираа пациент-монитори за Универзитетската клиника за инфективни болести Трите пензиски друштва, Сава пензиско друштво, КБ Прво пензиско друштво и Триглав пензиско друштво,  донесоа заедничка одлука за пренамена на планираните средства од заедничката едукативна кампања за Трите пензиски друштва, Сава пензиско друштво, КБ Прво пензиско друштво и Триглав пензиско друштво, ...
8. 4. 2020 Известување за клиенти – времена измена на работното време Почитувани клиенти, Согласно Одлуката за изменување на одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 36-тата седница на Владата на Репуб Почитувани клиенти, Согласно Одлуката за изменување на одлуката за забрана и посебен режим на движ ...
6. 4. 2020 Заваровалница Триглав ќе го земе предвид повикот на Агенцијата за супервизија на осигурување Агенцијата за супервизија на осигурување (AZN) на ден 31.03.2020 година испрати повик до осигурителните компании, во којшто препорачува, до 01.10. 2020 година  да не се исплатуваат дивиденди од акуму Агенцијата за супервизија на осигурување (AZN) на ден 31.03.2020 година испрати повик до осигурител ...
31. 3. 2020 Триглав со добри резултати во 2019 година Моментално работењето е прилагодено на тешките услови   Надзорниот совет на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 30.03.2020 година го потврди ревидираниот годишен извештај на Групацијата Моментално работењето е прилагодено на тешките услови   Надзорниот совет на Заваровалница Тригла ...
14. 3. 2020 Известување за клиентите во врска со Ковид-19 Почитувани,   Ве информираме дека, согласно препораките и Одлуките на Владата на Република Северна Македонија, поврзани со појавата на Ковид-19 (корона вирус), Триглав Осигурување АД, Скопје, Тригла Почитувани,   Ве информираме дека, согласно препораките и Одлуките на Владата на Република Северна ...
4. 3. 2020 Групацијата Триглав во 2019 година: Повисок профит и раст на премија во сите три сегменти на осигурувањето на сите пазари Според неревидираните податоци профитот пред оданочување на Групацијата Триглав во 2019 година изнесуваше 100,9 милиони евра (индекс 104), а обемот на осигурителна премија се зголеми за 11 проценти, н Според неревидираните податоци профитот пред оданочување на Групацијата Триглав во 2019 година изнес ...
6. 2. 2020 Триглав пензиско друштво објавува оглас за вработување на позицијата Управувач со инвестициско портолио Триглав пензиско друштво објавува оглас за вработување на позицијата Управувач со инвестициско портолио Триглав пензиско друштво објавува оглас за вработување на позицијата Управувач со инвестициско порто ...