Postupak rješavanja - Neživotna osiguranja

Važni koraci pri nastanku štete

1. Paziti - najvažnija je osobna sigurnost ljudi.
2. Spriječiti dalju štetu.
3. Snimiti fotografiju – ukoliko je moguće načinite nekoliko fotografija štete.
4. Provjeriti postojeće osiguranje i prijaviti štetu.
5. Početi s rješavanjem štete tako da se sačuvaju dokazi o uzroku i opsegu štete.

POSTUPAK RJEŠAVANJA ODŠTETNOG ZAHTJEVA

PODNOŠENJE ODŠTETNOG ZAHTJEVA
 • Odštetni zahtjev podnosi se na predviđenom obrascu koji se može dobiti na:
 • Prijavu štete iz osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranja  moguće je prijaviti pozivom na besplatni broj telefona: 0800 20 20 80
 • web stranici Triglav osiguranja (dalje: Triglav)
 • u svim prodajnim/prijemnim uredima Triglava
 • kod prodajnog zastupnika Triglava
NADLEŽNOST ZA OBRADU ODŠTETNOG ZAHTJEVA
 • Po ispunjavanju obrasca i uz pribavu potrebne dokumentacije, odštetni zahtjev podnosi se nadležnoj stručnoj Službi Triglava:
 • osobno,
 • putem pošte ili
 • na slijedeću adresu: prijava.stete@triglav-osiguranje.hr
 • pozivom na besplatni broj telefona za štete iz osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranja : 0800 20 20 80 ili
DODATNA POJAŠNJENJA/DOKUMENTACIJA
 • Ukoliko stručni suradnik ocjeni da je za rješavanje odštetnog zahtjeva potrebno priložiti dodatnu dokumentaciju, pojašnjenje ili obaviti dodatne izvide o tome se oštećenik posebno pismeno ili usmeno obavještava
ODLUKA I OBAVJEŠTAVANJE
 • Nakon izvršene obrade odštetnog zahtjeva Triglav oštećeniku daje pisanu obavijest u vezi s isplatom ili drugim načinom rješenja odštetnog zahtjeva
PRITUŽBENI POSTUPAK
 • Ukoliko oštećenik nije zadovoljan odlukom ili postupanjem Triglava prilikom obrade odštetnog zahtjeva, isti može podnijeti pisanu pritužbu:
 • osobno
 • putem pošte ili
 • putem sredstava elektroničke komunikacije,
 • na slijedeću adresu:prituzbe@triglav-osiguranje.hr
 • Zaprimljenu pritužbu rješava pritužbena komisija Triglava.
INFORMACIJE TIJEKOM POSTUPKA RJEŠAVANJA ODŠTETNOG ZAHTJEVA
 • Za sve informacije tijekom i nakon obrade odštetnog zahtjeva oštećenik se može stručnoj službi Triglava obratiti na slijedećim adresama li pozivom na besplatni broj telefona: 0800 20 20 80