Pritužbe

Obavijest o podnošenju pritužbi stranaka

Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja, platitelj osiguranja te osobe koje imaju prava i obveze po ugovoru o osiguranju mogu podnijeti pritužbu koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenje obaveza iz ugovora o osiguranju i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja odluke Triglav osiguranja d.d. (dalje u tekstu: Društvo)  ili od dana saznanja za razlog pritužbe s time da će TRIGLAV osiguranje d.d. u obzir uzeti i pritužbe odnosno prigovore zaprimljene i nakon proteka navedenog roka te o tome obavijestiti podnositelja pritužbe.
 

Pritužba  je izjava nezadovoljstva upućena Društvu od strane osiguranika, ugovaratelja osiguranja odnosno korisnika iz ugovora o osiguranju.
 

Pritužbom se ne smatra izraz nezadovoljstva upućen društvu vezano za odluke u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba, osim ako taj izraz nezadovoljstva iz ugovora o osiguranju izjavi osiguranik, ugovaratelj osiguranja odnosno korisnik iz ugovora o osiguranja.
 

 Pritužba može biti podnesena zbog:

 1. postupanja društva za osiguranje odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove distribucije osiguranja,
 2. pružanja usluga osiguranja ili izvršenja  obveza iz ugovora o osiguranju,
 3. postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

 Pritužba se dostavlja u pisanom obliku s naznakom „PRITUŽBA“ i to na:

 • adresu sjedišta osiguratelja: Zagreb, A. Heinza 4,
 • adresu najbližeg prodajnog ureda,
 • e-mailom na adresu: prituzbe@triglav.hr
 • usmenom izjavom na zapisnik kod osiguratelja na adresi sjedišta Osiguratelja u Zagrebu ili na adresu najbližeg prodajnog ureda.

 Pritužba treba sadržavati:

 1. ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe fizičke osobe ili njegovog zakonskog zastupnika odnosno tvrtku, sjedište, ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
 2. jasne razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja,
 3. dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se prigovor podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
 4. datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja prigovora odnosno osobe koja ga zastupa
 5. punomoć za zastupanje, kada je prigovor podnesena po punomoćniku

Pritužbu možete podnijeti na propisanom Obrascu za podnošenje pritužbi.

Društvo je dužno u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu u najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pritužbe.
 

Kada odgovor na pritužbu ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz pritužbe, podnositelju pritužbe  potrebno je objasniti položaj Društva vezan uz pritužbu, a podnositelj pritužbe ima pravo na:
 

 1. podnošenje pritužbe pravobranitelju osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj osiguravateljnoj i reosiguravateljnoj etici,
 2. pokretanje postupka za mirno rješavanja spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje,
 3. podnošenje tužbe nadležnom sudu.

 Platforma za internetsko rješavanje sporova ORS

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, pokrenuta je Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
 

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS https://ec.europa.eu

 

PRITUZBE-OBAV.10.2021.