Надоместоци кои ги наплаќа Друштвото
Надоместоците кои ги наплаќа Друштвото се согласно законската регулатива
Бидете во тек со остварените резултати
Следете ги резултатите од работењето и бидете целосно информирани
Внимателно одбрани инвестициски активности по строго дефинирани правила и утврдена инвестициона стратегија
Нашата цел е да остваруваме високи приноси, единствено во полза на осигурениците и идните пензионери
Инвестирање на средствата на Триглав задолжителен пензиски фонд со цел остварување највисок принос со минимален ризик
Преку диверзификација и финансиска анализа се минимизира ризикот од загуби

Транспарентно работење - клуч за успех

Сите информации кои Ви се потребни, на едно место.

Бидете во тек со нашите активности, начинот на работа и политиките според кои се водиме во управувањето со вашите средства.