Заштита на личните податоци на потенцијалните членови, членовите и пензионираните членови

ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО како контролор на лични податоци, применува технички и организациски мерки за да обезбеди целосна заштита на личните податоци кои се обработуваат преку оваа веб страница.

Сепак, имајте предвид дека не може да се гарантира апсолутна заштита кога се доставуваат лични податоци преку Интернет.

Преку Политика за приватност, Ве информираме за природата, обемот и целта за која ги собираме, користиме и обработуваме Вашите лични податоци, за начинот на кој ги заштитуваме Вашите лични податоци, како и за Вашите права што произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци.


 Политика за колачиња на Триглав пензиско друштво АД Скопје