Pojmovi u mirovinskom sustavu

 1. Mirovinsko osiguravajuće društvo dioničko je društvo koje nudi mirovinske programe i isplaćuje mirovine korisnicima mirovina i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.
 2. Obvezno mirovinsko osiguranje obvezno je mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.
 3. Dobrovoljno mirovinsko osiguranje dobrovoljno je mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.
 4. Mirovinski program cjelokupnost je pravila, propisa ili izjava kojima se uređuju međusobna prava i obveze između mirovinskog osiguravajućeg društva i korisnika mirovine za stjecanje prava na mirovinu u okviru obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, korisnika mirovine na temelju jednokratne uplate u mirovinsko osiguravajuće društvo, a koja  moraju sadržavati postupak za određivanje mirovine, učestalost i trajnost isplata te ostale informacije o mirovinskom programu koje su važne za donošenje odluke pojedinca o izboru mirovinskog programa.
 5. Korisnik mirovine osoba je koja prima mirovinu od mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju ugovora o mirovini.
 6. Mirovinsko društvo pravna je osoba koja, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja mirovinskim fondom. Mirovinsko društvo može biti obvezno mirovinsko društvo ili dobrovoljno mirovinsko društvo.
 7. Obvezno mirovinsko društvo mirovinsko je društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima osnovano prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova.
 8. Dobrovoljno mirovinsko društvo mirovinsko je društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima osnovano prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i dobrovoljnih mirovinskih fondova.
 9. Mirovinski fond je fond osnovan prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova, odnosno fond osnovan prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i dobrovoljnih mirovinskih fondova. Mirovinski fond može biti obvezni mirovinski fond ili dobrovoljni mirovinski fond.
 10. Obvezni mirovinski fond je fond osnovan prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova.
 11. Dobrovoljni mirovinski fond je fond osnovan prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i dobrovoljnih mirovinskih fondova. Dobrovoljni mirovinski fond može biti otvoreni dobrovoljni ili zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond.
 12. Pokrovitelj je pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate i poslodavce te udruge pripadnika samostalnih djelatnosti, koja na bilo koji način sudjeluje u osnivanju zatvorenoga dobrovoljnog mirovinskog fonda i uplatama u zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond u ime članova fonda.
 13. Član mirovinskog fonda osoba je prijavljena obveznom mirovinskom fondu, odnosno osoba koja je pristupila dobrovoljnom mirovinskom fondu na temelju sklopljenog ugovora i koja temeljem članstva u fondu ostvaruje ili će ostvariti pravo na mirovinu.
 14. Član obveznog mirovinskog fonda osoba je prijavljena obveznom mirovinskom fondu.
 15. Član otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda osoba je koja je pristupila dobrovoljnom mirovinskom fondu na temelju sklopljenog ugovora.
 16. Član zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda osoba je koja je pristupila dobrovoljnom mirovinskom fondu na temelju sklopljenog ugovora i čija strukovna djelatnost je ovlašćuje ili će je ovlastiti na pravo na mirovinu u skladu s odredbama mirovinskog programa.
 17. Pravo na mirovinu je svaka isplata na koju član fonda ili drugi korisnik ima pravo na temelju propisa kojima se uređuje obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje.
 18. Ostvareno pravo na mirovinu je svako pravo na isplatu koje je ostvareno nakon ispunjenja uvjeta na temelju propisa kojima se uređuje obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje.
 19. Mirovina je doživotna odnosno privremena mjesečna isplata u novcu koju mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje korisniku mirovine na temelju ugovora o mirovini nakon ispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima.
 20. Dopunska mirovina je starosna mirovina predviđena pravilima sustava dopunskih mirovina.
 21. Sustav dopunskih mirovina je sustav dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u zatvorenim mirovinskim fondovima.
 22. Ugovor o mirovini je ugovor između korisnika mirovine i mirovinskog osiguravajućeg društva o isplati mirovine.
 23. Doznaka je uplata iznosa s osobnog računa člana mirovinskog fonda na račun mirovinskog osiguravajućeg društva.
 24. Imenovani korisnik osoba je koja ima pravo na primanje zajamčenih isplata prema ugovoru o mirovini u slučaju smrti korisnika mirovine u zajamčenom razdoblju.
 25. Zajamčena isplata je isplata mirovine u zajamčenom razdoblju koju mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje korisniku mirovine na temelju ugovora o mirovini.
 26. Zajamčeno razdoblje je razdoblje utvrđeno ugovorom o mirovini koje započinje s datumom umirovljenja i traje tijekom razdoblja ugovorenog između mirovinskog osiguravajućeg društva i korisnika mirovine, a koje je utvrđeno u ugovoru o mirovini, s tim da to razdoblje ne može biti kraće od pet godina.
 27. HANFA je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, čiji su nadležnost i djelokrug propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
 28. REGOS, Središnji registar osiguranika, ustanova je čiji su nadležnost i djelokrug propisani posebnim zakonom.
 29. HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je javna ustanova osnovana radi ostvarivanja prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.
 30. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (eng. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) Europsko je nadzorno tijelo osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010.).