Mirovine iz II. i III. stupa

Mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno mirovine članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima, isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva  prema izboru člana.

Mirovine iz II. stupa Mirovine iz III. stupa O čemu ovisi mirovina

Mirovine članova obveznih mirovinskih fondova (II. stupa), prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14 i 29/18), isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva.

POSTUPAK IZBORA Društva za isplatu mirovine

Nakon ostvarivanja prava na mirovinu iz obveznoga mirovinskog osiguranja, osiguranik – član obveznoga mirovinskog fonda dužan je osobno izvršiti izbor mirovinskog osiguravajućeg društva, i to prijavom Središnjem registru osiguranika (REGOS).

Član može promijeniti svoj odabir MOD-a u roku najviše petnaest dana od dana prvog izbora. Kada izbor MOD-a postane konačan, REGOS pokreće postupak zatvaranja osobnog računa izdavanjem naloga za doznaku obveznome mirovinskom društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom u kojemu je osobni račun koji se zatvara. 

REGOS izračunava iznos sredstava za prijenos izabranom osiguravajućem društvu na način da ukupan broj obračunskih jedinica na osobnom računu člana fonda čiji se osobni račun zatvara množi s vrijednošću obračunske jedinice na dan pokretanja postupka zatvaranja osobnog računa. Podatak o izračunatom iznosu REGOS obveznom mirovinskom društvu dostavlja prvi radni dan nakon izračuna te sredstva prosljeđuje izabranom MOD-u. 

Prijenosom sredstava s osobnog računa člana fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine prestaje članstvo u obveznome mirovinskom fondu. 

Mirovinsko osiguravajuće društvo koje isplaćuje mirovine u okviru obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obvezno je ponuditi sljedeće vrste mirovina:

 • doživotnu mjesečnu starosnu odnosno prijevremenu starosnu mirovinu,
 • doživotnu mjesečnu invalidsku mirovinu,
 • obiteljsku mjesečnu mirovinu.


Isplata mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja moguća je u jednom od sljedećih oblika:

 • pojedinačna mirovina,
 • zajednička mirovina – isplaćuje se korisniku mirovine ili doživotno bračnomu drugu koji nadživi korisnika,
 • pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem – isplaćuje se korisniku, s time da se u slučaju smrti korisnika prije isteka zajamčenog razdoblja isplata nastavi imenovanomu korisniku do isteka zajamčenog razdoblja, 
 • zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem – isplaćuje se korisniku odnosno doživotno bračnomu drugu koji nadživi korisnika, a u slučaju da oboje umru prije isteka zajamčenog razdoblja, imenovanomu korisniku do isteka zajamčenog razdoblja.
Svaki član dobrovoljnoga mirovinskog fonda može ostvariti prava iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja najranije s navršenih 50 godina života, što znači da je jedini uvjet za ostvarivanje prava za korištenje mirovine iz dobrovoljne mirovinske štednje dobna granica, a ne stupanje na snagu uvjeta za starosnu mirovinu.

Npr. član može početi koristiti mirovinu iz III. stupa te nastaviti raditi do starosne mirovine, kada će početi dobivati mirovinu iz I., ali i iz II. stupa u slučaju da se za njega opredijelio.

Po isteku štednje u dobrovoljnom mirovinskom fondu osiguraniku se omogućuje isplata mirovine putem jednog od odabranih mirovinskih programa koje nudi mirovinsko osiguravajuće društvo, te mu se ušteđena sredstva prenose na mirovinsko osiguravajuće društvo. Iznimno, ako je na osobnom računu člana dobrovoljnog mirovinskog  fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine niža od 50.000,00 kuna, član fonda može se odlučiti na isplatu mirovine putem fonda, pri čemu se iz imovine fonda može vršiti samo privremena isplata mirovine.

S mirovinskim osiguravajućim društvom korisnik zaključuje ugovor o isplati mirovine u jednom od nekoliko mogućih oblika:
 • doživotna starosna mirovina,
 • privremena starosna mirovina
 • ubrzana privremena starosna mirovina i
 • drugi oblici mirovinskih isplata koje mirovinsko osiguravajuće društvo nudi u svome portfelju financijskih usluga.
Prilikom ugovaranja  moguće je zatražiti i djelomičnu jednokratnu isplatu do 30% ušteđenih sredstava, bez obzira na to koji model mirovine je odabran.

Glavna razlika u načinu isplate mirovina iz dobrovoljnoga mirovinskog fonda u odnosu na isplatu mirovine iz mirovinskog osiguravajućeg društva navedena je u sljedećoj tablici:
 
      Isplata putem mirovinskog osiguravajućeg društva Isplata putem dobrovoljnog mirovinskog fonda
Rok isplate Privremene (5, 10-20 godina)
 
Doživotne
Privremene (5-15 godina)
 
Valuta isplate EUR - valutna klauzula
(plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate)
HRK
Prinos Ukalkulirana zajamčena kamata Ovisi od ostvarenog prinosa ulaganja umanjenog za naknadu za upravljanje i naknadu banci skrbniku.
Iznos mjesečne mirovine Zajamčen i nepromjenjiv za cijelo trajanje ugovora Varijabilan ovisno o kretanju obračunske jedinice
Naknade Naknada za troškove ugovaranja i isplate mirovine:
Privremene mirovine: Naknada Društva, računa se kao postotak od primljenog iznosa doznake umanjene za djelomičnu jednokratnu isplatu, ovisi o trajanju ugovora o mirovini i iznosi izraženo na godišnjoj razini odnosno ukupno:
Trajanje ugovora Godišnja naknada Ukupna naknada za ugovoreno trajanje isplate mirovine
5 1,162% 5,810%
10 0,810% 8,100%
11 0,777% 8,547%
12 0,746% 8,592%
13 0,718% 9,344%
14 0,691% 9,674%
15 0,667% 10,005%
16 0,644% 10,304%
17 0,623% 10,591%
18 0,603% 10,841%
19 0,585% 11,115%
20 0,567% 11,340%
te se razgraničava na cjelokupno trajanje ugovora o mirovini i uključuje sve troškove Društva.  
Doživotne mirovine – 10% -15% od primljenog iznosa doznake umanjene za djelomičnu jednokratnu isplatu izraženo sveukupno - raspoređeno na cijelo razdoblje isplate.
Naknada za upravljanje – 1,5% - 2% godišnje
 
Naknada banci skrbniku 0,034%-0,082% godišnje
Jednokratna isplata Do 30% ukupno doznačenih sredstava iz dobrovoljnog mirovinskog fonda. Moguće je jednokratno isplatiti 30% ukupnih ušteđenih sredstava ili/i veći postotak, ali tada maksimalno 10.000 kuna.

 

Iznos mirovine iz II. stupa ovisi o:

 • vrsti i obliku mirovine koji izaberete,
 • visini sredstava na osobnom računu člana u obveznome mirovinskom fondu koja se prenose u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine,
 • Vašoj životnoj dobi.

 Iznos mirovine iz III. stupa ovisi o:

 • vrsti i obliku mirovine koji izaberete,
 • visini ušteđenih sredstava u dobrovoljnome mirovinskom fondu koja se prenose u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine,
 • postotku jednokratne isplate,
 • Vašoj životnoj dobi (u slučaju doživotnih mirovina).