Invalidska mirovina

Triglav MOD nudi sljedeće invalidske mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja: pojedinačna doživotna invalidska mirovina, zajednička doživotna invalidska mirovina, pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem i zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem.

Doživotna mirovina Doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem

Pojedinačna doživotna invalidska mirovina 
Pojedinačna doživotna invalidska mirovina korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.

Zajednička doživotna invalidska mirovina
Zajednička doživotna invalidska mirovina isplaćuje se doživotno korisniku mirovine, a ako bračni drug nadživi korisnika, isplata se nastavlja u 100%-tnom iznosu do njegove smrti. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na broj 01/5581-720 ili mailom na mirovina@rmod.hr.

 

Pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem
Pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju da korisnik mirovine umre prije isteka zajamčenog razdoblja isplate, imenovanim korisnicima ugovoreni postotak mirovine obvezno isplatiti do kraja ugovorenog razdoblja. Izborom ove mirovine, korisnik mirovine prima mirovinu doživotno, a u slučaju smrti određuje nasljednike mirovine u ugovorenom razdoblju.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanim korisnicima mirovine te o dobi korisnika mirovine.


Zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem 
Zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju da korisnik mirovine i njegov bračni drug umru prije isteka zajamčenog razdoblja isplate, imenovanim korisnicima mirovine ugovoreni postotak mirovine obvezno isplatiti do kraja ugovorenog razdoblja. Izborom ove mirovine korisnik mirovine i njegov bračni drug mirovinu primaju doživotno, a u slučaju smrti određuju nasljednike mirovine u ugovorenom razdoblju.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanim korisnicima mirovine te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na broj 01/5581-720 ili mailom na mirovina@rmod.hr.