Centar za pomoć korisnicima

Stran 10 od 10
Trebam li prilikom prijave sumnje u prijevaru ostati anoniman?
Prijave mogu biti anonimne. Ako prijevara nije anonimna i predana je u dobroj vjeri, prijavitelju se jamči zaštita od eventualnih odmazdi. 
Što ako ne znam radi li se u određenom slučaju o prijevari?
Ako niste sigurni radi li se o eventualnom kaznenom djelu, svoj nam upit, bez konkretnih činjenica o slučaju za koji znate, možete poslati i na e-adresu: sporp@triglav-osiguranje.hr. 
Da li je moguće imati dopunsko zdravstveno osiguranje u više osiguravajućih kuća u isto vrijeme?
Osiguranik može imati više polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u isto vrijeme ali prava može koristiti samo  po jednoj polici.
Da li prva rata premije mora biti plaćena po polici ili je dovoljno da prođe samo razdoblje trajanja karence da bi mogao koristiti prava po polici?
Da bi se mogla koristiti prava po polici moraju biti plaćena prva rata premije i mora proći razdoblje trajanja karence.  
Gdje se ostvaruju prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja?
Prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju se prilikom korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u zdravstvenim ustanovama ili kod zdravstvenih radnika privatne prak
Kada mogu početi koristiti prava po svojoj polici osiguranja?
Ako osiguranik prvi pruta ugovara policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u Triglav osiguranju d.d. odnosno ako je imao važeću policu dopunskog zdravstvenog osiguranja čiji je istek nastupio u period
Kada mogu promijeniti dinamiku plaćanja premije?
Dinamiku plaćanja premije možete promijeniti 3 mjeseca prije nastupa sljedeće osigurateljne godine na način da podnesete pisani zahtjev osiguratelju najmanje 3 mjeseca prije nastupa nove osigurateljne
Kako se raskida polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u Triglav osiguranju d.d.?
Raskid police može se zatražiti pisanim putem najkasnije 3 mjeseca prije kraja osigurateljne godine. Ukoliko je zahtjev pravovaljan, a premija za osigurateljnu godinu plaćena, polica se raskida po ist
Koja je prednost ugovaranja Triglav dopunskog zdravstvenog osiguranja u odnosu na ostala osiguranja?
Triglav osiguranje d.d. u svojoj paleti proizvoda nudi različiti opseg pokrića tako da će te svakako naći policu dopunskog zdravstvenog osiguranja koja pokriva upravo Vaše potrebe za ovom vrstom osigu
Koja je razlika između A i B liste lijekova?
Liste lijekova su uobičajen način za određivanje koji se lijekovi mogu primjenjivati na trošak obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Lijekovi su
Stran 10 od 10