Индивидуално пензиско осигурување

Зошто е воведено дополнителното пензиско осигурување?
Какви се гаранциите за сигурност?
Како да се зачленам во Триглав отворен задолжителен пензискиот фонд?