Новости

19. 10. 2020 АМ Best ја потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза AM Best ја оценува финансиската позиција на Триглав како многу силна, а работењето како стабилно, влијанието на деловниот профил врз кредитниот рејтинг како неутрален, влијанието на мнозинската сопств AM Best ја оценува финансиската позиција на Триглав како многу силна, а работењето како стабилно, вл ...
16. 10. 2020 Деловен план на Групацијата Триглав за 2021 година Групацијата Триглав останува стратешки насочена кон постигнување на долгорочна, стабилна економска профитабилност и зголемување на вредноста на Групацијата, истовремено извршувајќи ја својата мисија д Групацијата Триглав останува стратешки насочена кон постигнување на долгорочна, стабилна економска п ...
15. 9. 2020 Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A«  со стабилна среднорочна прогноза    Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во натамошниот текст: S&P или агенција) по редовниот годиш S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A«  со стабилна среднорочна прогноза    Агенцијат ...
19. 8. 2020 Групацијата Триглав во првото полугодие со раст на премија и пониска добивка Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, работеше профитабилно и сигурно. Достигна премиски раст на повеќето свои пазари, во сите три сегменти на Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, рабо ...
19. 8. 2020 Нов претседател на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 18-ти август, 2020 година, го именуваше Андреј Андољшек за претседател на Надзорнот одбор на Заваровалница Триглав. Членовите на Надзо Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 18-ти август, 2020 година, го имен ...
3. 7. 2020 Важна информација за осигурениците со бенефициран стаж Триглав пензиско друштво АД Скопје им препорачува на членовите на задолжителен пензиски фонд (втор столб на пензискиот систем), осигуреници со бенефициран стаж  кои за време на својот работен век се с Триглав пензиско друштво АД Скопје им препорачува на членовите на задолжителен пензиски фонд (втор с ...
3. 6. 2020 Билансната добивка за 2019 година останува нераспределена На денешното 45-то годишно собрание на акционери на Заваровалница Триглав, акционерите го поддржаа предлогот на Управниот и Надзорниот одбор, дека билансната добивка за 2019 – та година останува нерас На денешното 45-то годишно собрание на акционери на Заваровалница Триглав, акционерите го поддржаа п ...
15. 5. 2020 Во првиот квартал раст на премија и помала добивка Непрекинати работни процеси на сите пазари, со акцент на здравјето на сите засегнати страни   Во текот на прилагоденото работење условено од пандемијата, Групација Триглав постигна раст на премија Непрекинати работни процеси на сите пазари, со акцент на здравјето на сите засегнати страни   Во ...
23. 4. 2020 Процена на влијанието на пандемијата врз работењето на Групацијата Триглав во 2020 година Триглав успешно ги совладува пречките во услови на предизвик     Поради влијанието на пандемијата COVID-19 врз економската активност и финансиските пазари, во првото тромесечје од оваа година, с Триглав успешно ги совладува пречките во услови на предизвик     Поради влијанието на пандемиј ...