Новости

4. 3. 2021 Групација Триглав во 2020 година : Успешно работење во исклучително тешка година  Покажана издржливост во исклучително тешки услови   Во услови на пандемија на болеста COVID-19 и во средина со ниски каматни стапки во 2020 година, Групацијата Триглав ја покажа својата издржлив  Покажана издржливост во исклучително тешки услови   Во услови на пандемија на болеста COVID-19 ...
27. 1. 2021 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ТРИГЛАВ ОТВОРЕН Триглав пензиско друштво АД Скопје известува дека изврши измени на Статутот на задолжителниот пензиски фонд со кој управува.   Измената на Статутот на задолжителниот пензиски фонд се однесува на у Триглав пензиско друштво АД Скопје известува дека изврши измени на Статутот на задолжителниот пензис ...
24. 11. 2020 Следната недела ќе се одржи четвртото издание на Деновите на финансиската писменост Следната недела, од 24 до 26 ноември ќе се одржи четвртото издание на Деновите на финансиската писменост, коишто ги организираат финансиските  регулаторни институции во соработка со приватните финанси Следната недела, од 24 до 26 ноември ќе се одржи четвртото издание на Деновите на финансиската писме ...
13. 11. 2020 Групацијата Триглав го зголеми обемот на работа, а добивката е очекувано пониска Триглав на македонскиот пазар работеше добро  и во согласност со стратешките насоки   Во отежнати и неизвесни услови на пандемија, Групацијата Триглав останува фокусирана на своите стратешки нас Триглав на македонскиот пазар работеше добро  и во согласност со стратешките насоки   Во отежн ...
30. 10. 2020 Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска, нов извршен член на Одборот на директори во Триглав Осигурување Живот АД, Скопје На 08-ми октомври, 2020 година г-ѓа Вилма Учета Дузлевска доби согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување за вршење на функцијата извршен член на Одборот на директори на Триглав На 08-ми октомври, 2020 година г-ѓа Вилма Учета Дузлевска доби согласност од страна на Агенцијата за ...
19. 10. 2020 АМ Best ја потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза AM Best ја оценува финансиската позиција на Триглав како многу силна, а работењето како стабилно, влијанието на деловниот профил врз кредитниот рејтинг како неутрален, влијанието на мнозинската сопств AM Best ја оценува финансиската позиција на Триглав како многу силна, а работењето како стабилно, вл ...
16. 10. 2020 Деловен план на Групацијата Триглав за 2021 година Групацијата Триглав останува стратешки насочена кон постигнување на долгорочна, стабилна економска профитабилност и зголемување на вредноста на Групацијата, истовремено извршувајќи ја својата мисија д Групацијата Триглав останува стратешки насочена кон постигнување на долгорочна, стабилна економска п ...
15. 9. 2020 Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A«  со стабилна среднорочна прогноза    Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во натамошниот текст: S&P или агенција) по редовниот годиш S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A«  со стабилна среднорочна прогноза    Агенцијат ...
19. 8. 2020 Групацијата Триглав во првото полугодие со раст на премија и пониска добивка Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, работеше профитабилно и сигурно. Достигна премиски раст на повеќето свои пазари, во сите три сегменти на Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, рабо ...