Новости

6. 7. 2021 ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Триглав пензиско друштво АД Скопје, објавува оглас за вработување.    Доколку сакате да станете дел од тимот Триглав пензиско друштво и сметате дека ги поседувате вистинските компетенции, Ве покан Триглав пензиско друштво АД Скопје, објавува оглас за вработување.    Доколку сакате да станете ...
28. 5. 2021 Соопштение за членовите со бенифициран стаж Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност дека согласно закон членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со к Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува поширо ...
19. 5. 2021 Добро работење под влијание на тешки околности На крајот од кварталот, Триглав ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка     Групацијата Триглав останува фокусирана на поставените стратешки ориентации, вклучувајќи профитабилно и На крајот од кварталот, Триглав ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка     Гру ...
20. 4. 2021 Нов Претседател на Управен одбор во Триглав пензиско друштво Согласно одлуката на Надзорниот одбор на Триглав пензиско друштво АД Скопје, донесена на 12-та седница, одржана на 25.02.2021  година и по издадено одобрение од страна на Агенцијата за супервизија на Согласно одлуката на Надзорниот одбор на Триглав пензиско друштво АД Скопје, донесена на 12-та седни ...
31. 3. 2021 Голема отпорност во тешки услови Ревидиран годишен извештај  на Групација Триглав и Заваровалница Триглав за 2020 година   Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 30.03.2021 година го потврди ревидиран Ревидиран годишен извештај  на Групација Триглав и Заваровалница Триглав за 2020 година   Надз ...
18. 3. 2021 ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Триглав пензиско друштво АД Скопје, објавува оглас за вработување.   Доколку сакате да станете дел од тимот Триглав пензиско друштво и сметате дека ги поседувате вистинските компетенции, Ве покану Триглав пензиско друштво АД Скопје, објавува оглас за вработување.   Доколку сакате да станете д ...
8. 3. 2021 Препорака на Агенцијата за супервизија на осигурување во врска со исплата на дивиденди Заваровалница Триглав ги информира акционерите и пошироката јавност дека прими допис од словенската агенција за супервизија на осигурување, вo којшто се наведува дека поради неизвесната ситуација во Заваровалница Триглав ги информира акционерите и пошироката јавност дека прими допис од словенската ...
4. 3. 2021 Групација Триглав во 2020 година : Успешно работење во исклучително тешка година  Покажана издржливост во исклучително тешки услови   Во услови на пандемија на болеста COVID-19 и во средина со ниски каматни стапки во 2020 година, Групацијата Триглав ја покажа својата издржлив  Покажана издржливост во исклучително тешки услови   Во услови на пандемија на болеста COVID-19 ...
27. 1. 2021 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ТРИГЛАВ ОТВОРЕН Триглав пензиско друштво АД Скопје известува дека изврши измени на Статутот на задолжителниот пензиски фонд со кој управува.   Измената на Статутот на задолжителниот пензиски фонд се однесува на у Триглав пензиско друштво АД Скопје известува дека изврши измени на Статутот на задолжителниот пензис ...