Новости

16. 9. 2021 Триглав ја задржа цврстата капитална позиција и високата добивка за време на пандемијата S&P ја потврди висока бонитетна оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза   Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во продолжение S&P, или агенција), по извршениот редовен годишен пр S&P ја потврди висока бонитетна оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза   Агенцијата за кред ...
18. 8. 2021 Добри полугодишни резултати на Групацијата Триглав На крајот на првата половина од годината Триглав ја потврдува прогнозата на планираната годишна добивка   Групацијата Триглав во првото полугодие пресмета 9% повисока консолидирана бруто премија о На крајот на првата половина од годината Триглав ја потврдува прогнозата на планираната годишна доби ...
6. 7. 2021 ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Триглав пензиско друштво АД Скопје, објавува оглас за вработување.    Доколку сакате да станете дел од тимот Триглав пензиско друштво и сметате дека ги поседувате вистинските компетенции, Ве покан Триглав пензиско друштво АД Скопје, објавува оглас за вработување.    Доколку сакате да станете ...
28. 5. 2021 Соопштение за членовите со бенифициран стаж Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност дека согласно закон членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со к Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува поширо ...
19. 5. 2021 Добро работење под влијание на тешки околности На крајот од кварталот, Триглав ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка     Групацијата Триглав останува фокусирана на поставените стратешки ориентации, вклучувајќи профитабилно и На крајот од кварталот, Триглав ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка     Гру ...
20. 4. 2021 Нов Претседател на Управен одбор во Триглав пензиско друштво Согласно одлуката на Надзорниот одбор на Триглав пензиско друштво АД Скопје, донесена на 12-та седница, одржана на 25.02.2021  година и по издадено одобрение од страна на Агенцијата за супервизија на Согласно одлуката на Надзорниот одбор на Триглав пензиско друштво АД Скопје, донесена на 12-та седни ...
31. 3. 2021 Голема отпорност во тешки услови Ревидиран годишен извештај  на Групација Триглав и Заваровалница Триглав за 2020 година   Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 30.03.2021 година го потврди ревидиран Ревидиран годишен извештај  на Групација Триглав и Заваровалница Триглав за 2020 година   Надз ...
18. 3. 2021 ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Триглав пензиско друштво АД Скопје, објавува оглас за вработување.   Доколку сакате да станете дел од тимот Триглав пензиско друштво и сметате дека ги поседувате вистинските компетенции, Ве покану Триглав пензиско друштво АД Скопје, објавува оглас за вработување.   Доколку сакате да станете д ...
8. 3. 2021 Препорака на Агенцијата за супервизија на осигурување во врска со исплата на дивиденди Заваровалница Триглав ги информира акционерите и пошироката јавност дека прими допис од словенската агенција за супервизија на осигурување, вo којшто се наведува дека поради неизвесната ситуација во Заваровалница Триглав ги информира акционерите и пошироката јавност дека прими допис од словенската ...