Политика за приватност

ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И ДОБРОВОЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

Врз основа на член 31 од Статутот на Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Триглав пензиско друштво АД Скопје, Управниот одбор на Триглав пензиско друштво АД Скопје, на својата 51-ва седница одржана на ден 12.10.2021 година, ја донесе политиката за колачиња.

 Политика за колачиња на Триглав пензиско друштво АД Скопје