RRETH NESH

Bërthama e çdo marke të fuqishme është identiteti i saj. Është themeli i punës dhe i të gjitha ndryshimeve në të ardhmen, të cilat do të çojnë në zhvillim të qëndrueshëm me një reputacion të shkëlqyeshëm. Identiteti i markës Triglav konsiston në integritetin në veprim, aksesin në komunikim, familjen si burim frymëzimi dhe motivimi dhe në ofertën me vlerën më të madhe.

SIGURIMI  PENSIONAL

Sistemi pensional përbëhet nga sigurimi pensional dhe invalidor, bazuar në solidaritetin e gjeneratave dhe financimin kapital të sigurimit pensional, që u siguron qytetarëve sigurim material dhe shoqërore.Struktura e sistemit pensional bazohet në tre shtylla të sigurimit, të cilat ulin rreziqet ekonomike, dhe atë:

  • Sigurim pensional i obliguar dhe invalidor bazuar në solidaritetin e gjeneratave (shtylla e parë), 
  • Sigurim pensional i obliguar me financim kapital (shtylla e dytë),
  • Sigurim pensional vullnetar me financim kapital (shtylla e tretë).

AGJENTË

Kush mund të jetë agjent?
Një agjent mund të jetë një person i punësuar në një kompani pensionale, ose një person i cili është i punësuar me kontratë në një kompani pensionale, i cili ka dhënë provimin për agjentë në Agjencia për Mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional dhe i cili është i regjistruar në Regjistrin e Agjentëve.