Sigurim pensional vullnetar për të punësuar dhe anëtarë

Një praktikë e zakonshme në shumë vende evropiane është ekzistenca e skemave të pensioneve profesionale, përmes së cilave punëdhënësit ose shoqatat e qytetarëve organizojnë dhe financojnë sigurim shtesë pensional për punonjësit e tyre, gjegjësisht anëtarët.

 

Në këtë rast, siguruesi ka të drejtë të përcaktojë lirisht shumën e pagesës dhe frekuencën e pagesës për secilin pjesëmarrës individualisht, dhe ndryshimi i shumës dhe frekuenca e pagesës nuk ndikojnë në të drejtën e anëtarësimit në fond.

 

Një anëtar i një fondi pensioni nuk mund të jetë pjesëmarrës në dy skema pensionale profesionale.

 

Një anëtar i Fondit pensional vullnetar Triglav, si pjesëmarrës në një skemë pensionale profesionale, nuk mund të transferohet në një fond tjetër pensional vullnetar, gjatë periudhës kur është i punësuar, ose është anëtar i një siguruesi.

 

Në rast se një pjesëmarrës në një skemë pensionale profesionale kalon te një sigurues tjetër, i cili organizon një skemë pensionale profesionale, fondet nga llogaria ekzistuese profesionale transferohen në llogarinë profesionale në skemën e pensionale profesionale të organizuar nga siguruesi tjetër.

TRAJTIM I PRIVILEGJUAR TATIMOR