SHTYLLA E DYTË – FOND PENSIONAL I OBLIGUAR TRIGLAV